Pasukan Sukarelawan Sigma

Home > Trung tâm Hợp tác & Quan hệ quốc tế > Đội ngũ tình nguyện viên Sigma

시그마봉사단

  • Các CICR đóng một vai trò tích cực trong việc trợ giúp cộng đồng địa phương và toàn cầu. Là một công cụ để thực hiện sứ mệnh này, Sigma đã được thành lập tại CICR.
  • Sigma là một đội ngũ tình nguyện viên, tổ chức phối hợp chuyên nghiệp và hợp tác toàn cầu giữa các tình nguyện viên có khả năng. Tổ chức này là một cộng đồng 37 người để giúp mọi người có nhu cầu cần thiết về ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật, cảnh quan, kiến trúc. Dịch vụ cộng đồng này là một phần không thể thiếu những nỗ lực hàng ngày của CICR, là một trong những nguyên tắc quan trọng trong Sứ mệnh của chúng tôi.
go top