Pengenalan HIP hospital

Home > Giới thiệu về KNUMC > Giới thiệu về bệnh viện

Biểu tượng của bệnh viện.

로고이미지


Signature

< TYPE A >
시그니처A 이미지
시그니처A 이미지
시그니처A 이미지
< TYPE B >
시그니처B 이미지
시그니처B 이미지
시그니처B 이미지
< TYPE C >
시그니처C 이미지
시그니처C 이미지
시그니처C 이미지
< WORD MARK >
워드마크형 시그니처 이미지For Foreign Medical Care/ Medical Care Volunteering Service

대외의료 의료봉사활동용 이미지
go top